مرور رده

مدیرمسئول

حقوق شهروندی در شرایط کرونا

این روزها که جامعه ما با چالش جدی شیوع ویروس کرونا مواجهه شده شهروندان با تشدید حس مسئولیت پذیری خود برای مقابله با…